Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Sokola-Tůmy 105/10, 737 01 Český Těšín, IČO: 68899106 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní umělecké školy Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní uměleckou školou Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní uměleckou školou Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní uměleckou školou Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní uměleckou školou Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní umělecké škole Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizaci
    podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní uměleckou školou Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvkovou organizaci:

Jobman s.r.o.,
IČ: 27177726
se sídlem: Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz
tel.: +420 910120377
datová schránka: tkyd8fza