VOS

Vnitřní oznamovací systém – Whistleblowing

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“). Prostřednictvím VOS mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání.

1. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

2. Kdo může oznámení podat?

Oznamovatel, který má oprávněný důvod domnívat se, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblastí působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení má oznamovatel pouze v tom případě, že se o této skutečnosti dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností.

3. Právo na odmítnutí oznámení

V souladu s § 9 odst. 2) písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů si Moravskoslezský kraj jakožto povinný subjekt dle tohoto zákona vyhrazuje právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 • samostatně výdělečnou činnost
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správu svěřenského fondu, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

  4. Příslušné osoby pro přijímání oznámení v rámci VOS:

  Přijímat oznámení od oznamovatele v rámci VOS a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v následujícím pořadí:

  a) Marta Heczková
  b) Irena Gawlasová

  5. Způsoby podání oznámení v rámci VOS

  Prostřednictvím VOS může oznamovatel podat oznámení:

  a) písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě
  b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem pro příslušnou osobu,
  c) elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba vos@zus-tesin.cz
  d) ústně osobně pověřené osobě, o ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.
  e) telefonicky, na telefon č. +420 722 552 799, ve dnech Po-Stř. od 8:00-10:00

  Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín je možné využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti – www.oznamovatel.justice.cz