O škole

ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně byla založena 22. 10. 1945 jako Městská hudební a pěvecká škola v Českém Těšíně. Sídlila v budově dnešní Integrované střední školy obchodního podnikání v Masarykových sadech. Po dvou letech se přestěhovala do nynější budovy na ulici Sokola Tůmy. Budova školy byla postavena v roce 1881. Na škole se vyučuje v českém i polském jazyce. Právní subjektivitu škola získala 1. 1. 1999. Výuka probíhá na dalších čtyřech odloučených pracovištích, které jsou zařazeny v síti škol. Škola je čtyřoborová – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor. Škola nabízí výuku v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia.

Čestný název byl škole propůjčen v roce 1999. Škola nese jméno po rodákovi z Třince Pavlu Kaletovi (11. 11. 1912 – 27. 5. 1991). Žáci ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně pravidelně dosahují vynikajících výsledků v celostátních soutěžích ZUŠ i v soutěžích mezinárodních. Neméně důležité jsou i úspěchy ukryté přímo v srdcích žáků. Je to schopnost chápat krásu všeho druhu, být k světu a okolí citlivější a vnímavější.

Prostřednictvím výuky v různých uměleckých oborech vychováváme z našich žáků kulturně vzdělané osobnosti s citem pro estetiku i etiku. Vztah k umění je měřítkem kulturnosti států a národů a my se snažíme navázat na světově uznávané kulturní tradice našich předků a nedopustit ztrátu kontinuity. Snažíme se zabránit devastaci vztahů a emocionální prázdnotě, k níž má současná společnost bohužel blíž.

Naše škola využívá specifik místního národnostně bohatého prostředí a snaží se být jakýmsi kulturním mostem překračujícím hranice nejen reálné vnější, ale hlavně naše vnitřní. Ne nadarmo platí, že umění, a především hudba nezná hranic. Naši žáci se u nás mohou naučit poslouchat i provozovat dobrou hudbu a vnímat i vytvářet umělecká díla.

Naši absolventi vědí, co je systematická pečlivá příprava, sebekázeň a pevná vůle něco dokázat a stále se zdokonalovat.

Mnozí naši bývalí žáci jsou esteticky kultivovanými posluchači, diváky, návštěvníky galerií – zkrátka poučenými vnímateli umění a mají nejrůznější profese s různými druhy i stupni vzdělání. Někteří jsou sami výkonnými umělci. Všichni mají bohatší citový život, neboť každé setkání s uměním povznáší lidského ducha.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html .