Často kladené otázky

Zde můžete nalézt odpovědi na které se nás často ptáte.

V čem se liší vzdělávání v ZUŠ od hudebních kroužků?

Rozdíl je patrný již v názvech škola a kroužek. Zájmový kroužek slouží zejména k vyplnění volného času dítěte. Škola má jasnou koncepci a cíl, kterým je naučit žáka konkrétním uměleckým dovednostem. Zjednodušeně lze říct, že absolvent ZUŠ získá v daném oboru dovednosti, které mu zůstanou na celý život. Bude umět například samostatně se naučit novou skladbu, číst noty, hrát v hudebním seskupení apod. Pokud se u dítěte projeví výrazné umělecké nadání, dokáže ZUŠ žáka připravit na další studium na konzervatoři, které vede k profesionální umělecké dráze. Vzdělávání na ZUŠ je zaštítěno MŠMT a probíhá podle ŠVP (Školního vzdělávacího programu), který se řídí pravidly RVP (Rámcový vzdělávací program). Učit na ZUŠ mohou pouze kvalifikovaní učitele a kvalita vzdělávání je kontrolována Českou školní inspekcí.

Jak se přihlásit na ZUŠ?

Ke vzdělávání na naší ZUŠ je možné se přihlásit vyplněním a podáním přihlášky buď osobně na sekretariátu školy, nebo na internetových stránkách prostřednictvím elektronické přihlášky.

 

K čemu jsou talentové zkoušky? Jak probíhají?

Přijímací řízení na ZUŠ probíhá formou jednoduché a krátké talentové zkoušky, při které uchazeči prokazují předpoklady ke studiu – zejména dovednosti potřebné pro daný obor, zájem o umění, samostatnost. Zkouška je přizpůsobena věku dítěte a probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře bez nátlaku na výkon. Díky talentovým zkouškám může zkušební komise doporučit obor, nebo nástroj, který by mohl být pro uchazeče nejvhodnější. Termín zkoušek stanoví ředitel školy (zpravidla konec května).

 

Co dělat, když nevím jaký vzdělávací obor vybrat?

Nejjednodušší je podat přihlášku a přijít k talentovým zkouškám, kde komise může doporučit vhodný obor pro vaše dítě. Je také možné vzdělávat se souběžně ve více oborech.

 

Platí se u vás školné?

Výpočet a výběr školného upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy také s příspěvkem od žáků. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy. Mzdové prostředky učitelů hradí stát a díky tomu je vzdělávání na ZUŠ výrazně levnější než soukromé hodiny. Díky úplatě za vdělávání je možné udržovat vysokou úroveň školy po technické a materiální stránce, např.: nákup a opravy nástrojů, výtvarných potřeb apod..

 

Jak probíhá sestavení rozvrhu?

V individuální výuce si žák konkrétní čas hodiny dohodne s učitelem na začátku školního roku. Rozvrh kolektivní výuky je sestavován v přípravném týdnu před začátkem školního roku a v průběhu roku se již nemění.