Často kladené otázky
V čem se liší vzdělávání v ZUŠ od hudebních kroužků?

Rozdíl je patrný již v názvech škola a kroužek. Zájmový kroužek slouží zejména k vyplnění volného času dítěte. Škola má jasnou koncepci a cíl, kterým je naučit žáka konkrétním uměleckým dovednostem. Zjednodušeně lze říct, že absolvent ZUŠ získá v daném oboru dovednosti, které mu zůstanou na celý život. Bude umět například samostatně se naučit novou skladbu, číst noty, hrát v hudebním seskupení apod. Pokud se u dítěte projeví výrazné umělecké nadání, dokáže ZUŠ žáka připravit na další studium na konzervatoři, které vede k profesionální umělecké dráze. Vzdělávání na ZUŠ je zaštítěno MŠMT a probíhá podle ŠVP (Školního vzdělávacího programu), který se řídí pravidly RVP (Rámcový vzdělávací program). Učit na ZUŠ mohou pouze kvalifikovaní učitele a kvalita vzdělávání je kontrolována Českou školní inspekcí.

Jak se přihlásit na ZUŠ?

Podaní přihlášky ke vzdělávání na naší ZUŠ je možné osobně na sekretariátu školy, anebo na internetových stránkách prostřednictvím elektronické přihlášky

K čemu jsou talentové zkoušky? Jak probíhají?

Přijímací řízení na ZUŠ probíhá formou jednoduché a krátké talentové zkoušky, při které uchazeči prokazují předpoklady ke studiu – zejména dovednosti potřebné pro daný obor, zájem o umění, samostatnost. Zkouška je přizpůsobena věku dítěte a probíhá v přátelské a uvolněné atmosféře bez nátlaku na výkon. Na základě talentových zkoušek může zkušební komise doporučit vhodný obor dle schopností dítěte. Termín zkoušek stanoví ředitel školy (zpravidla konec května).

Co dělat, když nevím, který obor je pro mé dítě nejvhodnější?

Nejjednodušší je podat přihlášku a přijít k talentovým zkouškám, kde komise může doporučit vhodný obor pro vaše dítě. Je také možné vzdělávat se souběžně ve více oborech.

Platí se u vás školné?

U nás se školené neplatí, hradí se pouze úplata za vzdělávání, kterou upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy. Mzdové prostředky učitelů hradí stát a z toho důvodu je vzdělávání na ZUŠ výrazně levnější než soukromé hodiny. Díky úplatě za vzdělávání je možné udržovat vysokou úroveň školy po technické a materiální stránce, např.: nákup hudebních nástrojů a jejich opravy, pořízení výtvarných potřeb apod.

Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy s příspěvkem od žáků. Z příspěvku jsou financovány výdaje na občerstvení žáků na akcích pořádaných školou, startovné, jízdné, účastnické poplatky, stravné a ubytování žáků na soutěžích a přehlídkách.

Jak probíhá sestavení rozvrhu?

Den a čas individuální výuky žák konzultuje s učitelem na začátku školního roku. Rozvrh kolektivní výuky je sestavován v přípravném týdnu, tedy před začátkem školního roku, a v průběhu roku se již nemění.